Workshop

 Záklony/Happy backbending CZ/EN

CZ

Naše páteř je neuvěřitelnou kombinací síly a pružnosti - Sthira a Sukha. Silné kosti a velké svaly nám dávají strukturu a chrání citlivé nervy, zatímco pružné vazy a šlachy umožňují páteři pohybovat se ve všech různých rovinách. Pravidelnými záklony můžeme udržovat tuto úžasnou rovnováhu tím, že zvýšíme pohyblivost a zároveň posílíme podpůrné svaly kolem kostry.

Je důležité, abychom při cvičení postupovali bezpečně a s rozvahou a užívali si jak fyzických, tak psychických/energetických benefitů záklonů:

Fyzické přínosy záklonů:

• jsou povzbuzující a posilující

• protahují čtyřhlavé svaly a ohybače kyčlí a pomáhají otevřít ramena a hrudník, což je oblast, kde mnoho z nás zadržuje napětí

• posilují sílu a výkon nohou, paží a zádových svalů

• díky zvýšení pohyblivosti páteře zlepšují držení těla a mohou pomoci zmírnit některé druhy bolestí zad a krku.

Psychologické/energetické přínosy:

• silné záklony nám mohou pomoci uvolnit nahromaděné emoce: frustraci, strach, hněv, smutek, ale i radost a lásku.

• pomáhají nám překonat strach a dodávají nám odvahu na podložce i mimo ni

• protože záklony otevírají hrudník a horní část těla, stimulují srdeční čakru (anáhata), což nám umožňuje plněji se otevřít i v našem životě; našim emocím, zážitkům a vztahům.

Tato masterclass vám vnese klid do vašich záklonů a naučí vás tříkrokovou metodu k bezpečné praxi záklonů, abyste v každé pozici našli více radosti. Zažijete blaženost a štěstí, zatímco budete s jistotou objevovat hlubší pohyby. Tato masterclass je ideální pro jogíny, kteří při záklonech zažívají nepohodlí nebo strach: prostor, který v záklonech vytvoříme, zmírní fyzický i psychický stres tím, že umožní energii volně proudit a podpoří uzdravení celého těla.

Začátečníci (jako vždy) vítáni!


Annie

EN

Our spines are an incredible combination of strength and flexibility - of Sthira and Sukha. Strong bones and large muscles give us structure and protect sensitive nerves, while flexible ligaments and tendons allow the spine to move in all different planes. With regular backbends we can help to protect this wonderful balance by increasing mobility while strengthening the supporting muscles around the skeleton.

It is important to go safely and mindfully with our practice and enjoy both physical and psychological/energetic benefits of Backbends:

Physical benefits of backbends:

• they are invigorating and strengthening

• they stretch the quads and hip flexors and help open up the shoulders and chest, an area where lots of us hold tension

• they build strength and power in the legs, arms and back muscles

• By increasing mobility and awareness of the spine, backbends improve posture and can help to alleviate some kinds of back and neck pain

Psychological / energetic benefits:

• strong backbends can help us to release stored emotions: frustration, fear, anger, sadness as well as joy and love

• they help us overcome our fears and give us courage on and off the mat

• as backbends open the chest and upper body they stimulate the Heart chakra (Anahata) allowing us to open more fully in our lives too; to our emotions, experiences and in our relationships

This masterclass will bring peace of mind to your backbends and teach you a 3-step method for safe backbending so you can find more joy in each posture. You'll experience bliss and happiness as you explore deeper movement with confidence. This masterclass is perfect for yogis who may experience discomfort or fear when backbending: the space we will create in our backbends will relieve physical and mental stress by allowing energy to flow freely and promote full-body healing.

Beginners (as always) welcome!


Annie